Skip to main content

Zápisnica z volieb do poradného výboru

Zápisnica z volieb (PDF)

OZNÁMENIE O KONANÍ VOLIEB DO PORADNÉHO VÝBORU REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o.

Vedenie obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o.

oznamuje, že dňa 18.12.2023 od 07:30 do 08:30 sa v priestoroch obchodnej spoločnosti na ulici Flámska 10250/1A, 036 01 Martin uskutočnia voľby do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o., ktorého kompetencie vymedzuje ustanovenie § 9 zákona č. 112/2018 Z. z. zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení a upravuje interný predpis obchodnej spoločnosti č. 01/2021.

Vo voľbách za člena poradného výboru má právo kandidovať:

  1. zamestnanec registrovaného sociálneho podnik Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o.,
  2. spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný sociálny podnik,
  3. obyvateľ mesta Martin, v ktorej je umiestnená prevádzka registrovaného sociálneho podniku,
  4. fyzická osoba, ktorá pre registrovaný sociálny podnik Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o., v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín.

Ak je občanom Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, má viac ako 18 rokov a v čase volieb spĺňa niektoré z nasledovných kritérií:

  1. u zamestnanca RSP je kritériom platná a účinná pracovná zmluva,
  2. u spotrebiteľa tovaru alebo služby, ktoré RSP vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje je kritériom najmenej jeden zmluvný vzťah medzi RSP a spotrebiteľom, v rámci ktorého sa realizovala aspoň jedna výroba alebo dodávka tovaru či poskytnutie služby zo strany RSP smerom k spotrebiteľovi,
  3. u obyvateľa obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP je kritériom trvalý pobyt v obci,
  4. u fyzickej osoby, ktorá pre RSP v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín je kritériom Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená medzi RSP a dobrovoľníkom a akékoľvek potvrdenie alebo výkaz potvrdený RSP, z ktorých vyplýva výkon dobrovoľníckej činnosti v prospech RSP v rozsahu najmenej 150 hodín v prechádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Kandidáti na člena poradného výboru môžu podávať písomné kandidátky v sídle spoločnosti na adrese ul. Flámska 10250/1A, 036 01 Martin do 15.12.2023.

Kandidačný formulár musí obsahovať meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, telefonický kontakt a adresu trvalého pobytu.

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť ku kandidačnému formuláru do volieb za člena poradného výboru:

  • vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o skutočnosti, že osoba je zamestnanec príslušného registrovaného sociálneho podniku alebo spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný registrovaný sociálny podnik, alebo obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného registrovaného sociálneho podniku alebo že je fyzická osoba, alebo ktorá pre registrovaný sociálny podnik v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín. Volič je povinný v čestnom vyhlásení uviesť správne a úplné údaje, inak sa dopúšťa priestupku podľa §21 ods. 1. písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
  • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby ich spracovania a zverejnenia v rámci volieb do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zvolení kandidáti sa stanú členmi poradného výboru na obdobie 4 rokov.