Skip to main content

Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o., r.s.p.

Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p.

Sociálny podnik je vo všeobecnosti subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť a ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.

Hlavný cieľ spoločnosti

Spoločnosť Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o., r.s.p. ako integračný podnik, je verejnoprospešný podnik, so zameraním v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. o Sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch,  ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešných služieb v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Pozitívnym sociálnym vplyvom je napĺňanie verejného záujmu poskytovaním spoločensky prospešnej služby pre spoločnosť ako celok alebo pre neobmedzený okruh fyzických osôb, poskytovanie spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám.