Skip to main content
Základné údaje o spoločnosti Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o
logo sociálny podnik mesta martin

Spoločnosť Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o. (ďalej len „ Spoločnosť“), bola založená zakladateľskou listinou dňa 07.01.2021, ktorej zakladateľom a jediným spoločníkom je Mesto Martin, so sídlom Vajanského 1, Martin, IČO: 003 167 92.

Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, konateľ a dozorná rada. Štatutárnym orgánom je konateľ, ktorý koná samostatne. Dozorná rada pozostáva z troch členov. Základné imanie spoločnosti je vo výške 5 000 €, vklad bol zakladateľom splatený v plnej výške.

Spoločnosť získala štatút registrovaného sociálneho podniku.

Orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie
Mesto Martin ako jediný spoločník

Konateľ
Peter Ďurica

Dozorná rada
1. Tatiana Červeňová
2. Ľubomír Vaňko
3. Tomáš Zanovit